Praha - Moskevská 29

Fasáda Základní a mateřské logopedické školy

Průběh restaurování

Nejprve byla vyhotovena fotodokumentace popisující rozsah poškození a celkový vzhled fasády. Korunní římsa a nárožní bosáž jsou oblasti, kde bylo nutné zaformovat originální dochované partie, které byly poškozeny nebo zcela chyběly, tak, aby jejich odlitky bez změny tvaru mohly být znovu osazeny na původní místo. Formy byly vyrobeny na principu silikon-klínové technologie.

Jednotlivé profilace říms, které byly určeny k rekonstrukci, i když se jednalo pouze o jejich částečné doplnění, byly zaznamenány. Následně byla vyrobena šablona s ocelovým břitem, která původní technologií dokonale napomohla vytvořit průběžné frontonové římsy, profily podezdívky a okenní šambrány v části korunní římsy.

Celá plocha fasády byla pokryta silným souvrstvím historických nátěrů. Tato místy až 0,7 cm silná vrstva narušovala celkový vzhled fasády. Zalitím jemné modelace různých prvků došlo k jejich nečitelnosti a deformaci tvaru. Dále tato vrstva působila negativně v rámci paropropustnosti a zapříčinila hromadění vody pod povrchem a rozpouštění minerálních pojiv a následnou degradaci materiální podstaty fasády. Tato vrstva tedy musela být odstraněna za pomocí vroucí tlakové vody a následného mechanického dočištění. Toto čištění následně odhalilo celkový rozsah poškození a napomohlo poukázat na nesoudržné partie, které byly následně mechanicky odstraněny.

Korunní římsa

Byly sejmuty fragmenty vejcovců a zubořezů, které byly tvarově zachovány. Originály byly zaformovány do silikonovo-klínové formy a odlity do příbuzného původního materiálu jako originály, t.j. pařížský štuk. Odlitky byly osazeny na původní místa a následně napuštěny fermežovým nátěrem.

Iluzivní cihlové zdivo

Na místech, kde byla imitace zdiva natolik poškozená nebo se vůbec nedochovala, bylo nutno přistoupit k její rekonstrukci. Byl zvolen vhodný materiál, který splňuje svými vlastnostmi technologickou náročnost a časovou flexibilitu pro opracování. Povrch původní imitace zdiva se nanesl v celé ploše a posléze byl opracován na předkresleném rastru cihel speciálními nástroji vyrobenými pro potřebu této konkrétní práce.

Nárožní bosáž

Vzhledem k tomu, že většinový rozsah celkového počtu bosáží byl v havarijním stavu, bylo přistoupeno k zaformování nejdokonaleji zachované bosy a ty byly posléze rozmnoženy a znovuosazeny na původní místo. Každá bosáž byla adjustována k podkladu nekorodujícími čepy, a tak pevně a bezpečně přichycena. Bylo tak docíleno původního vzhledu fasády.

Frontonové římsy

Některé tyto římsy musely být vytvořeny zcela znovu, protože se nedochovaly nebo byly výrazně poškozeny. Jejich výroba byla provedena tradičním způsobem za použití šablony.

Podezdívka

Tato část fasády byla v minulosti nejvíce namáhána všemi možnými činiteli, zejména vlhkostí a solením chodníku v zimním období. Dále se na ní podepsala častá aplikace nátěrových hmot. V důsledku toho se podezdívka dochovala v havarijním stavu a musela být po dokonalé dokumentaci a zaměření všech částí odstraněna v celém rozsahu a následně za použití tradiční řemeslné techniky obnovena.

Závěrečný barevný nátěr

Závěrečnou etapou byl finální nátěr, který svou skladbu a vlastnostmi splňoval kriteria pro historickou fasádu. Byl vybrán vápenný nátěr od firmy Aqua Bárta s obchodním názvem Porokalk. Tento nátěr se pigmentací barevně upravil do požadovaného odstínu a následně byl aplikován na fasádu.